''

Powrót - Polityka anulowania rezygnacji

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy na okres dwóch tygodni.
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Cofnięcie umowy następuje po upływie czternastu dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Luxury Elements S. L., C/ Ramon Areces, Blq 2, Local 19,29660 Marbella Espana, [email protected], telefon: 0034 / 951435016) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu lub e-maila wysłanego pocztą) o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. W tym celu można użyć załączonego wzoru formularza unieważnienia, ale nie jest on obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu anulowania wystarczy przesłać zawiadomienie o anulowaniu przed upływem terminu anulowania.
Konsekwencje cofnięcia decyzji

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Państwa, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrał Pan/Pani inny rodzaj dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zastosujemy tę samą metodę płatności, która została zastosowana do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej i w żadnym wypadku nie zostanie pobrana opłata za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu towaru do czasu otrzymania przez nas zwrotu towaru lub do czasu przedstawienia przez Państwa dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

* Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu lub przekazania nam towarów w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostanie dotrzymany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem 14-dniowego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają oni za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, co nie jest konieczne do przeprowadzenia kontroli jakości, właściwości i funkcjonalności towarów.

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów
  •     Umowy dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja decyduje o indywidualnym wyborze lub przeznaczeniu przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
Wzór formularza unieważnienia wzoru

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i prześlij go z powrotem.

- Do Luxury Elements S. L., C/ Ramon Areces, Blq 2, Local 19,29660 Marbella, Espana, [email protected]

- I/ my (*) uchylamy niniejszym umowę zakupu następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*)

- Zamówiony (*)/otrzymany (*)

- imię i nazwisko konsumenta (-ów)

- Adres konsumenta (-ów) - Adres konsumenta (-ów)

- Podpis konsumenta (-ów) (tylko do celów komunikacji na papierze)

- data

(*) Niepotrzebne skreślić.
Product added to wishlist